Sobustawska gmejna Chrósćicy

Gmejna Chrósćicy
Hórnikowa dróha 34
01920 Chrósćicy

telefon: 035796 96210
telefax: 035796 96671

e-mail: gemeinde(at)crostwitz.de
internet: https://www.crostwitz.de

Rěčne hodźiny

  • póndźelu: 09:00 hodź. - 12:00 hodź.
  • wutoru: 09:00 hodź. - 12:00 hodź. a 14:00 hodź. -17:30 hodź.
  • srjedu: 09:00 hodź. - 12:00 hodź.
  • štwórtk: 09:00 hodź. - 12:00 hodź. a 14:00 hodź. - 16:00 hodź.

Wjesnjanosta

  • čestnohamtski wjesnjanosta: Marko Kliman
  • Rěčne hodźiny čestnohamtskeho wjesnjanosty: wutoru 15:00 hodź. - 17:00 hodź.

Kontowe daty

Ostsächsische Sparkasse
IBAN: DE18 8505 0300 3000 0148 10
BIC:  OSDDDE81

Předstajenje

Gmejna Chrósćicy leži w srjedźišću wokrjesa Budyšin a wupřestrěwa so na cyłkownje 13 qkm. We wjesnych dźělach Chrósćicy, Kozarcy, Hórki, Kopšin, Nuknicy a Prawoćicy bydla dohromady 1.040 wobydlerjow.

Wjace hač 90 % wobydlerjow su Serbja. Žiwje so we wšědnym žiwjenju, w pěstowarni a w šuli serbska rěč pěstuje. Na wosebitych swjedźenjach wuhladaš mnoho holcy a žony w serbskich narodnych drastach. Někotre starše žony noša hišće dźensa wšědnje narodnu drastu.

Chrósćicy so w lěće 1225 k prěnjemu razej naspomnichu. Něsto pozdźišo załoži so tu prěnja farska wosada wokoliny. K wosadźe słušaca barokowa farska cyrkej "Swj. Symana a Judy" bu w 2. połojcy 18. lětstotka natwarjena. Na pódlanskej farskej łuce dotwari so w lěće 2002 serbska starownja.

Wobydlerjam a towarstwam steji w Chrósćicach dobra infrastruktura k dispoziciji. Tak móže so nimo sportnišća, někotrych nakupowanišćow, běrowa čestnohamtskeho wjesnanosty, atraktiwnych lěkarskich praksow a dweju hosćencow, tež moderna wjacezaměrowa hala z 500 městnami wužiwać. Dwulětnje wotměła so na burskich dworach Chrósćic woblubowany Mjezynarodny folklorny festiwal.

Na kromje Chrósćic namakaš pomnik za padnjenych pólskich wojakow 2. swětoweje wójny. Wjesny dźěl Hórkow běše w zańdźenosći wobdaty wot wjacorych skałow. Zwostali su šěsć jězorow. Najwjetši z wodowej płoninu 3,7 ha. W nim je woda 35 m hłuboka. Tuta něhdyša skała so wot nurjakow wužiwa.

1,4 km južnje Chrósćic nadeńdźeće Kopšinske hrodźišćo. Něhdyše słowjanske wobhrodźene sydlisćo je dźensa z lěsom porosćeny nasyp, kiž so tež za zarjadowanja wužiwa. W lěće 1936 wotměłaše so na hrodźišću serbske studentske zetkanje, na kotrymž so mjez druhim lajska dźiwadłowa hra "Paliwaka" zarjadowaše. Tuta manifestacija serbskeho byća so přez nacionalsocialistiskich skupinow myleše. Łukata wokolina hrodźišća wabi wopytowarjow k přebywanju při Satkuli.

Gmejna Chrósćicy leži wosrjedź płódnych zahonow. Wjacore ratarske zawody tute hospodarske móžnosće wužija.

Žórło: Zarjadniski zwjazk "Při Klóšterskej wodźe", "Wužitne informacije za wobydlerjow a hosći", 2017